Cyllideb flynyddol am y flwyddyn ariannol yn diweddu 31ain Mawrth 1996 = Annual budget for the financial year ending31st March 1996. by Aberconwy (Wales)

Cover of: Cyllideb flynyddol am y flwyddyn ariannol yn diweddu 31ain Mawrth 1996 = | Aberconwy (Wales)

Published by Cyngor Bwrdeistref Aberconwy = Aberconwy Borough Council in Llandudno .

Written in English

Read online

Edition Notes

Welsh and English text.

Book details

Other titlesAnnual budget.
ID Numbers
Open LibraryOL20688833M

Download Cyllideb flynyddol am y flwyddyn ariannol yn diweddu 31ain Mawrth 1996 =

Cynnig y Gyllideb Flynyddol 1. Yr ail amod yw nad yw cyfanswm yr adnoddau cronnus a ddefnyddir yn ystod y flwyddyn ariannol yn dod i ben 31 Mawrth ar gyfer yr holl wasanaethau a dibenion a bennir yng derfyn y gofyniad net am arian parod a nodir yn Atodlen 5.mae’n ofynnol i mi ddarparu cyfrifon ar gyfer y flwyddyn ariannol yn diweddu 31 Mawrth yn unol ag egwyddorion cyfrifyddu a gofynion datgelu yr argraffiad o Lawlyfr Adrodd Ariannol y Llywodraeth (y FReM) a gyhoeddwyd gan Drysorlys EM ac a oedd mewn grym ar gyfer Mae’r cyfrifon wedi’u paratoi fel eu bod.

CYFRIFON BLYNYDDOL AM Y FLWYDDYN YN DIWEDDU 31 MAWRTH Adroddiad yr Ombwdsmon HANES A CHEFNDIR STATUDOL Dyma bedwerydd Cyfrifon Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

Daeth y swyddfa i fodolaeth yn ffurfiol ar 1 Ebrill ar ôl i Ddeddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) ddod i rym. Fe’m penodwyd yn ail. Cyngor y Gweithlu Addysg Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth Gosodir y ddogfen hon gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru gan Archwilydd Cyffredinol Cymru ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, ar y cyd, yn unol ag Atodlen 1 Deddf Addysg (Cymru) DATGANIAD CYFRIFON.

AM Y FLWYDDYN YN DIWEDDU. 31 ain MAWRTH ROGER JONES C.P.F.A. CYFARWYDDWR ADNODDAU. NEUADD Y SIR. CAERFYRDDIN. 1 RHAGAIR ESBONIADOL. Mae’r Datganiad Cyfrifon canlynol yn dwyn at ei gilydd, ar ffurf gryno, drafodion ariannol yr Awdurdod a Chronfa Bensiwn Dyfed am y flwyddyn Mae'r bwlch ariannol am y flwyddyn ariannol nesaf yn sylweddol a bydd yn rhoi straen difrifol ar ein gallu ni i gyflwyno gwasanaethau.

"Bydd pwysau sylweddol ar ein hysgolion, priffyrdd a gwasanaethau amrywiol eraill. Bydd rhaid codi prisiau ac mae'n debygol y bydd swyddi'n cael eu colli o fewn y cyngor. "Bydd y diffyg ariannol hefyd yn golygu.

yn sicrhau bob amser bod y sefydliad yn cael ei lywodraethu’n dda a’i fod mewn sefyllfa ariannol gadarn, fel bod modd i ni gyflawni ein blaenoriaethau strategol. Yn ystod y flwyddyn nesaf, byddwn yn dathlu pen-blwydd Tai Ceredigion yn 10 oed â chyfres o ddigwyddiadau. Penllanw’r digwyddiadau hynny fydd arddangosfa o waith y gymdeithas dai.

penodol ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf. Mae’r Comisiynydd yn paratoi cynllun Ar gyfer y tair blynedd o hyd mae Comisiynydd y Gymraeg wedi derbyn cyllideb sefydlog o £3, gan Weinidogion Cymru.

Er bod hyn wedi rhoi Mae’r Comisiynydd yn monitro gwariant a’r rhagolwg am y flwyddyn gyfan yn fisol a. derfyn y gofyniad net am arian parod a nodir yn Atodlen 5. Swyddfa Archwilio Cymru 9. Awdurdodir Swyddfa Archwilio Cymru - (a) i ddefnyddio adnoddau (heb gynnwys adnoddau cronnus) yn ystod y flwyddyn ariannol sy'n dod i ben ar 31 Mawrth ar y gwasanaethau a'r dibenion a nodir yng Ngholofn 1 o Ran 3 o Atodlen 3, hyd at uchafswm y symiau.

Mi fydd cynghorwyr yn cael gwybod bod y sir yn wynebu £14m o fwlch yn y gyllideb yn ystod y flwyddyn ariannol sy'n dod, yn dilyn rownd cyllid siomedig arall - y gwaelaf un, neu'r gwaelaf ar y cyd yng Nghymru mewn naw o'r 10 mlynedd diwethaf. Yn ein barn mae'r crynodeb ariannol yn gyson gyda'r datganiadau ariannol llawn am y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth Cafodd y datganiadau ariannol llawn eu cyhoeddi gyda barn ddiamod.

Mae'r barn archwiliad llawn, gan gynnwys manylion ynglŷn â ehangder ein archwiliad, i'w weld gyda'r datganiadau ariannol blynyddol llawn. ddiwedd y flwyddyn ariannol wedi hynny hyd at y flwyddyn ariannol yn dod i ben ar 31/03/ Dyraniad cyllideb fewnol £3, Nodir isod y gofynion cyllidol ar gyfer ar gyfer y prif gategorïau gwariant fel a ganlyn: Cyflogi 47 swyddog cywerth y pen: £2, Diffyg ariannol byrddau iechyd wedi gostwng 42% y llynedd, ond pryderon yn parhau am fwrdd iechyd Betsi Cadwaladr.

Mae’n ymgynghoriad cyllideb ar gyfer blwyddyn ariannol /20 wedi cychwyn. Rydym am i chi gymryd rhan, a gadael i ni wybod beth yw’ eich barn am feysydd allweddol. Darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy.

Pam rydym ni yn y sefyllfa hon. Yn gynnar fis Hydref, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru eu Cyllideb dros dro, sy’n nodi’n fanwl faint o arian. Rydym yn cynhyrchu Datganiad Ariannol yn flynyddol, sydd yn adrodd ar ein perfformiad ariannol a materion allweddol.

Maent yn cael eu archwilio gan archwilwyr allanol, sydd yn rhoi barn ar ydi’r datganiad yn rhoi adlewyrchiad teg a chywir o’n materion ariannol. Maent yn cael eu cymeradwy gan y Bwrdd a cyflwyno i Llywodraeth Cymru. Dilynwyd yn patrwm hwn yn flynyddol ers y dechrau.

Pwyllgor Neuadd y Ddraig Goch 28ain Ionawr Gwelwyd newid iaith y cofnodion o’r Saesneg i’r Gymraeg am y tro cyntaf yn hanes y neuadd ers ac yn y cyfarfod nesaf ar 4ydd Mawrth roedd David John Jones a Gwynfor Jones am nodi cyfnod newydd yn ein hanes sef cael y cofnodion yn Gymraeg.

Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru yn dod i gytundeb fydd yn caniatáu i Gyllideb Ddrafft Cymru fynd drwy'r Cynulliad yn ddidramgwydd.

Mae'n datgan cynlluniau gwario Cymru ar gyfer /14, ac yn amlinellu'r cynlluniau ar gyfer y flwyddyn ariannol i ddilyn. 'Dirmyg' Gyda 30 o'r 60 o Aelodau Cynulliad, ni all Llafur basio'r. Cyfnod a ddefnyddir i gyfrifo datganiadau ariannol ar gyfer busnesau a sefydliadau eraill yw blwyddyn ariannol neu am lywodraeth blwyddyn gyllidol.

Mae o'r un hyd â blwyddyn arferol, ond nid yw o reidrwydd yn para o 1 Ionawr i 31 Rhagfyr. Yn aml caiff ei rhannu'n chwarteri, hynny yw cyfnodau llai o dri mis.

Adroddiad Canol y Flwyddyn CThEM i'r Senedd 4 Mis Ebrill – Mis Medi Casglu’r swm uchaf posib o refeniwiau Gwnaethom gasglu cyfanswm o £ biliwn mewn refeniwiau treth yn ystod hanner cyntaf y flwyddyn – mae hyn oddeutu £7 biliwn yn fwy na’r hyn wnaethom ei gasglu ar yr un adeg y llynedd. Yn ôl ymchwil gan Santander, mae cartrefi yn y Deyrnas Unedig yn gwario cyfartaledd o £3, y flwyddyn ar filiau’r dreth gyngor, ynni, trydan, dŵr a band eang.

Gallwch dorri cannoedd o bunnoedd oddi ar eich gwariant trwy newid darparwyr gwasanaethau a chwilio am fargen well ar lawer o bethau, yn cynnwys eich siopa a gwyliau. Llyfr y Flwyddyn Cafwyd gwledd o lyfrau eleni – dros hanner cant o gyfrolau Cymraeg – a phleser o’r mwyaf oedd cyd-feirniadu ag Eurig a Gareth.

Trodd y pentwr ar erchwyn y gwely yn dŵr sylweddol wrth i’r flwyddyn garlamu yn ei blaen, a phenderfynwyd yn fuan mai cyfarfod yn gyson fydda’r ffordd orau o goncro’r cyfrolau i gyd. Mae cyllideb /20 yn cynnwys tua £ miliwn o arbedion ac arbedion effeithlonrwydd i ddiwallu diffyg oherwydd amrywiaeth o ffactorau gan gynnwys y galw cynyddol am wasanaethau a chostau cynyddol i'w cyflawni, pwysau cyflog cenedlaethol a setliad sy'n is na chwyddiant.

Bydd treth y cyngor Torfaen yn cynyddu %. 08 Hydref View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg.

Yn yr erthygl wadd hon, mae Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, yn nodi ei disgwyliadau ar gyfer sut y dylai cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru y flwyddyn hon adlewyrchu gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Cyllideb sy’n addas ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Bydd Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru ar gyfer yn destun dadl yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mawrth 5 Mawrth Crynhoir y newidiadau yn y gyllideb atodol hon yn y ffeithlun isod.

Gwneir cymariaethau gyda'r Gyllideb Atodol Gyntaf, a gyhoeddwyd ym mis Mehefin. Gweinyddir Gwobr Llyfr y Flwyddyn gan yr Academi yir hi i’r gweithiau gorau yn y Gymraeg a’r Saesneg ym maesydd ysgrifennu creadigol a beirniadaeth lenyddol.

Yncyflwynwyd categorïau i’r gystadleuaeth am y tro cyntaf, gyda gwobrau ar gyfer y Ffuglen, Barddoniaeth a llyfr Ffeithiol Greadigol yn ogystal â'r brif wobr. Cymraeg (gwrando) Siaredir yn Cymru Yr Ariannin Rhanbarth Siaredir ar draws Cymru gyfan a rhanbarth Chubut ym Mhatagonia yn yr Ariannin.: Cyfanswm siaradwyro siaradwyr (): Cymru:o siaradwyr, tua % o boblogaeth Cymru (pob sgil), gyda % (,) yn ystyried eu hunain yn rhugl — Lloegr:— Talaith Chubut, yr Ariannin: 12, G6.

Mae manylion am sut i gael hyd i’r wybodaeth ar gael wrth ddilyn y ddolen hon. Dros yr wythnosau nesaf, bydd Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant GwE yn trafod â chi eich defnydd o’r grantiau am y flwyddyn.

Rydym yn gofyn am i gynlluniau pob ysgol fod wedi’u huwchlwytho i’r ffeil berthnasol ar G6 erbyn 8 Tachwedd, Bwrdd yn y Cinio (hyd at 10 lle) £ £ £ Hysbyseb yn llawlyfr y Gynhadledd £ (tudalen lawn) £ (1/2 tudalen) £ (1/4 tudalen) *Allfrig- Brecwast a diwedd prynhawn *Amser brig- Amser cinio ** Disgownt o 20% os yn mynychu’r gynhadledd am y tro cyntaf Mae canllawiau ar y grwpiau prisiau gwahanol ar y dudalen nesaf.

Yn wreiddiol nid Chwefror oedd ail fis y flwyddyn ond roedd yn cael ei restru fel y mis 'cyn y mis cyntaf' gan fod nifer y dyddiau ynddo'n newid ac hefyd am ei fod yn cael ei gysylltu â phuro a.

o fis Ebrill bydd y Cyflog Byw Cenedlaethol yn codi o £ yr awr i £ bydd y Lwfans Personol di-dreth yn codi i £12, bydd y trothwy treth incwm Cyfradd Uwch, y pwynt lle bydd pobl yn dechrau talu treth ar 40%, yn codi o £46, i £50, ym mis Ebrill bydd y doll tanwydd yn parhau wedi rhewi am y nawfed flwyddyn.

Roeddem yn ddiolchgar iawn am gefnogaeth 11 o bartneriaid ychwanegol ar gyfer y Gwobrau eleni ac rydym wedi gweld twf gwych yn nifer y bobl sy'n ymgysylltu â'n llwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi ein helpu i gyflawni ein gweithgareddau elusennol neu i ymgysylltu â ni mewn rhyw ffordd yn.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno ar gyfanswm cyllideb net o £ miliwn ar gyfer y flwyddyn i ddod. Cyllideb refeniw gros y cyngor ar gyfer –20 fydd oddeutu £ miliwn, a bydd rhaglen buddsoddi cyfalaf ychwanegol gwerth £ miliwn ar gyfer y flwyddyn.

Mae’n dangos sefyllfa ariannol y Cyngor ar 31 Mawrthlle'r oedd diffyg ariannol Yn wreiddiol pennwyd cyllideb refeniw net y Cyngor ar gyfer /10 yn £m gweithdrefnau a gymeradwywyd gan y Cyngor. Yn ystod y flwyddyn ariannol roedd. Gyda’i gilydd, mae’r taliadau hyn yn gyfrifol am ariannu cost gwaith cynnal a chadw a ffigurau bob blwyddyn ym mis Chwefror ar gyfer y flwyddyn ariannol i ddod., 10/11/Evans, Helen Dydd Mawrth 21 Tachweddpm – Swyddfa CNC Dolgellau.

Er hynny, os mae’ch cwrs yn dechrau yn hwyrach yn y flwyddyn academaidd, byddwch yn ystyriol pan yr ydych yn cwblhau unrhyw un o’ch ffurflenni. Er enghraifft: bydd cwrs yn dechrau ar 10 Ebrill o fewn y flwyddyn academaidd i yn rhedeg o 1 Ebrill i 31 Mawrth Gelwir y broses hon yn broses y gyllideb ac mae’n ffordd o sicrhau bod ein holl gynghorwyr yn cymryd rhan ac yn cael cyfle i fynegi eu barn.

Mae’n dechrau’n gynnar iawn – y mis yma mewn gwirionedd – a bydd yn para trwy gydol y flwyddyn dros y broses ymgynghori yn yr hydref a gosod Treth Y. Chwilair Misoedd y Flwyddyn. Camau Cynnydd 1 a 2» Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu» Darllen.

Mae'r chwilair yma yn cynnwys enwau misoedd y flwyddyn. Gwych ar gyfer cynorthwyo gyda sillafu gallwch defnyddio'r adnodd yma fel agoriad i weithgareddau ysgrifennu annibynnol eraill neu am hwyl. Mae bywyd cymdeithasol o fewn prifysgol yn wych, er fy mod yn yr ail flwyddyn nawr dwi dal wedi gwneud ffrindiau newydd yn ystod y flwyddyn.

Mae Aberystwyth yn dref sydd ar lan y môr, ac felly rydw i a fy ffrindiau wedi mwynhau nifer o nosweithiau yn gwneud BBQ’s ar y traeth, mynd am dro ar lan y môr neu ar hyd y llwybrau cerdded ar hyd y dref.

Roedd yn flwyddyn chwyldroadol a newidiodd y byd, yn bendant: Motown a Black Power, LSD a seicedelia, ethol Harold Wilson yn Llundain a Ronald Reagan yng Nghaliffornia – a galarnad olaf ac arswydus yr hen ddyddiau yn Aberfan, wrth gwrs.

Y diwrnod ar ôl fy ngenedigaeth, fe basiwyd y mesur yn Nhŷ'r Cyffredin i gyfreithloni gwrywgydiaeth. Yn ystod mis Mawrthcynhaliodd y Comisiwn ymweliadau dilynol i asesu cynnydd yn yr holl gyrff yr oedd angen iddynt wella.

Yr oeddem hefyd wedi gofyn i sefydliadau eraill sydd â chyfrifoldeb penodol o ran monitro a darparu iechyd a gofal cymdeithasol i rannu eu tystiolaeth a‟u barn am yr hyn a oedd yn digwydd ar lefel ward. Cafwyd.hadolygu y flwyddyn academaidd yma ond bydd hyn yn cael ei gyflawni yn - 3.

Mae CYSAG wedi trafod canllawiau Cymdeithas CYSAGau Cymru ar gyfer addoli ar y cyd. Mae copïau wedi cael eu dosbarthu i bob ysgol yn yr awdurdod lleol.

MATERION ERAILL Nod: Sicrhau bod CYSAG yn cael gwybod am bopeth trwy ddarparu'r wybodaeth.Yn ein hadroddiad blynyddol cewch wybodaeth am ein gweithgareddau a’n llwyddiannau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, a manylion hefyd am ein cyfrifon ariannol.

Dewch i .

53035 views Wednesday, November 4, 2020